Aumed, a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika

+420 603 587 701 English

ENZYMY

CO JSOU TO ENZYMY A ENZYMOTERAPIE?

Enzymi jsou jednoduché, či složené bílkoviny účinkující ve všech procesech výměny látek v živých organismech. Základní složkou enzymů jsou proteiny, na něž se velmi často vážou další přídatné molekuly známé jako kofaktory nebo prostetické skupiny, které se podílí na katalýze.

Enzymy nalezly celou řadu funkcí i v celé řadě oborů lidské činnosti. Neoddiskutovatelný je jejich význam ve vědě a výzkumu. Jeden z největší úspěch enzymoterapie slaví v traumatologii a ortopedii, ale i v podpůrné léčbě při podávání antibiotik a při léčbě nádorových onemocnění.

Enzymová terapie je biotechnologie s významem srovnatelným s nástupem antibiotik v padesátých letech minulého století. Studium lytických enzymů schopných ničit patogenní bakterie zažívá obrovský nárůst pozornosti v oblasti základního výzkumu. Tento nárůst pozornosti se pozvolna přelévá do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Enzymová terapie má větší specificitu vůči bakteriím a přináší menší ekologickou zátěž, než antibiotika. Řada ekonomicky vyspělých zemí reálně uvažuje o zavedení enzymové terapie v boji proti infekčním chorobám (Jižní Korea, Čína, USA).

PROČ VÝZKUM V TÉTO OBLASTI?

Nadměrné používání antibiotik ve zdravotnictví vedlo ke vzniku multirezistentních a panrezistentních kmenů bakterií. Vytvořil se tak závažný problém v oblasti veterinární i humánní medicíny v boji proti infekčním onemocněním, nemenší problém jsou rezidua v potravinách, které mají negativní vliv na lidské zdraví, především negativně působí na imunitní systém. Dnešní zájem je především o neantibiotické a negenerické přípravky na bázi probiotik bakteriofágů a enzymoterapie.

Jedním z nejaktuálnějších problémů současné medicíny jsou infekční choroby, kterými jsou pacienti infikování v lékařských zařízeních (nozokomiální nákazy). Vzhledem k tomu, že infikovaní pacienti se zpravidla léčí s jinou vážnou chorobou, představuje nově nastolená infekce závažnou komplikaci v probíhající léčbě a to zejména z toho důvodu, že je nutno se potýkat s patogenními organismy, které jsou z velké části rezistentní k běžně používaným antibiotickým preparátům.

V oblasti infekčních komplikací kožních defektů má naprosto prioritní úlohu dramatický nárůst počtu detekovaných kmenů S. aureus s prokázanou rezistencí k antibiotikům. Farmaceutický průmysl zdaleka nestačí tomuto trendu a selhává v dodávce nových antimikrobiálních preparátů. Jedná se o situaci, která je čistě z ekonomického pohledu pro farmaceutické firmy velmi ztrátová a demotivující, protože potenciálně patogenní mikroorganismy velmi záhy naleznou účinné mechanismy rezistence i proti nově vytvořenému farmaku. Proto neustále sílí hlasy deklarující nástup postantibiotické éry a řada inovativních skupin na celém světě se snaží nalézt účinné preparáty v boji proti těmto mikroorganismům. Jedním z nejslibnějších přístupů, k řešení tohoto problému je využít enzymatického aparátu přirozených parazitů bakterií (virů) mající antimikrobiální účinky.

CÍL NAŠEHO VÝZKUMU

Naším počátečním cílem je vyvinutí a vybudování poloprovozu (biotechnologického celku) k produkci, purifikaci a finalizaci antimikrobiálních enzymatických preparátů s účinky zejména proti vybraným druhům stafylokoků kolonizujících kůži člověka a dalších původců infekcí akutních a chronických kožních ran a defektů. Tento biotechnologický celek by měl vytvářet modulární platformu pro výrobu různých lytických enzymů.

Naším konečným cílem je rozšíření produktové řady o perspektivní enzymatické přípravky, které představují moderní progresivní směr v léčbě infekčních onemocnění.

PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST

Enzymoterapie je výrazně bezpečnější a cílenější oproti léčbě antibiotiky.

Pokles výskytu rezistence baktérií představuje významné ušetření nákladů a času na léčbu infekčních onemocnění.

Výzkům má vedle zdravotního hlediska i ekologické konsekvence, které povedou k snížení používání množství širokospektrálních antibiotik a s tím souvisícímu snížení odpadové zátěže.

Výzkumné projekty společnosti Aumed, a.s. jsou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních fondů a za finanční podpory prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Kompletní přehled všech běžících a ukončených projektů s touto podporou naleznete zde.

EVROPSKÁ ÚNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost
OP TAK


Tel.: +420 603 587 701
Komořanská 326/63, 143 14 Praha - Modřany, Česká republika
(c) 2017, Aumed a.s